Τζίβας (Τεγέα)

  1. Περιοχή
  2. Ελληνική
  3. Ελληνικά χωριά
    1. Αρκαδία (Νομός)
    1. Το χωριό Τζίβας ή Τζίβα είναι το πρώτο χωριό του κάμπου της Τεγέας. Απέχει από την Τρίπολη 7 χιλιόμετρα. Έχει υψόμετρο 680 μέτρα.

    1. 252375 ⟶ Tzívas
  4. Original: AltSol Company - Rules: RDA