Η ιδεολογική χρήση της ιστορίας : οι εγχώριοι εμφύλιοι πόλεμοι του 20ού αιώνα στα σχολικά βιβλία της ιστορίας του "λυκείου" Ελλάδας - Ισπανίας - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Εκπαιδευτικές διαστάσεις
  1. Χρυσάφη, Ανδρονίκη Κ.
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Παπαζήση
 3. 2012
  1. Εισαγωγή - 1. Πολιτική κοινωνικοποίηση και σχολείο - 2. Εθνική ταυτότητα και σχολείο - 3. Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια - 4. Το μάθημα της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - 5. Ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος (1936 - 1939) - 6. Ο ελληνικό εμφύλιος πόλεμος (1946 - 1949) - 7. Η έρευνα των σχολικών εγχειριδίων - 8. Γενικά συμπεράσματα - Βιβλιογραφία