Από την Πίνδο και την Τρεμπεσίνα.... στο Γράμμο και στο Βίτσι.... - Αθήνα: Τυπογραφείο Χ. Περγάμαλη, 1948.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Βουδικλάρης, Θεόδωρος Δρ.
    1. Αθήνα
    1. Τυπογραφείο Χ. Περγάμαλη
  3. 1948