Χωρίς τόπο

  1. Περιοχή
  2. Ελληνική
    1. Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει εκδόσεις που δεν αναφέρουν τόπο έκδοσης ή παραγωγής ή διάθεσης.