Απροσδιόριστη κάλυψη

  1. Γεγονός
  2. Χρονολογική κάλυψη έργων
  3. Ελληνικά
    1. Αφορά έργα που δεν αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

  4. Original: . - Rules: RDA