Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή (ΣΣΑ)

  1. Οργανισμός
  2. 1942
  3. Ελλάδα
  4. Φορείς υποστήριξης Εθνικοφροσύνης
    1. Clive, Nigel David (1917-2001)
    1. Το 1942 στον ελλαδικό χώρο συγκροτήθηκε η Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή (ΒΣΑ). Σκοπός της ήταν η οργάνωση των αντιστασιακών ομάδων καθώς και η υποστήριξή τους σε θέματα εφοδιασμού. Από το 1943 και μετά μετονομάζεται σε Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή (ΣΣΑ), εφόσον πλέον συμμετέχουν σε αυτή και Αμερικανοί.

  5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA