Κοιλάδα (Λάρισα)

 1. Περιοχή
 2. Ελληνική
 3. Ελληνικά χωριά
  1. Λάρισα (Νομός)
  1. Η Κοιλάδα είναι χωριό του Νομού Λάρισας και έδρα του Καλλικρατικού Δήμου Κοιλάδας. Ιδρύθηκε το 1909 από πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας.

  1. Ο Δήμος Κοιλάδας στη Wikipedia
  1. 253006 ⟶ Koiláda Tempón
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA