Στερεά Ελλάδα, Δυτική

  1. Περιοχή
  2. Ελληνικά
  3. Ελληνικές γεωγραφικές περιοχές
    1. Στερεά Ελλάδα
    1. 311806 ⟶ Στερεά Ελλάς, Δυτική
  4. Original: . - Rules: RDA