Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο "Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μια αποτίμηση : πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις"

  1. Γεγονός
  2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
  3. 12 Μαίου 2006
  4. 14 Μαίου 2006
  5. Θεσσαλονίκη
  6. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) - Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
  7. Ελληνική
    1. Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Τομέα Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 12 και 14 Μαϊου 2006 στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ. Την οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου αποτελούσαν: Β. Κόντης (Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ–Πρόεδρος ΙΜΧΑ) -- Ι. Κολιόπουλος ( Καθηγητής ΑΠΘ – Ανιπρόεδρος ΙΜΧΑ) -- Ι. Μουρέλος (Αναπλ . Καθηγητής ΑΠΘ – Διευθυντής ΙΜΧΑ) - Σπ . Σφέτας (Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ) - Ιάκωβος Μιχαηλίδης (Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ).

  8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA