Αναγκαστικός Νόμος 509/1947 "Περὶ μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών" (Δεκέμβρης 1947)

 1. Γεγονός
 2. Νομικά γεγονότα του ελληνικού εμφυλίου
 3. 27 Δεκεμβρίου 1947
 4. Κυβέρνηση 1947 (Σεπτεμβρίου) Θεμιστοκλή Σοφούλη
 5. Ελληνική
  1. Ο αναγκαστικός αυτός νόμος εκδόθηκε με το πρόσχημα της αναγγελίας της «Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης» από το ΚΚΕ και το ΔΣΕ στις 24 Δεκεμβρίου 1947. Ο νόμος αυτός είχε δύο βασικούς στόχους. Καταρχήν να θέσει εκτός νόμου το ΚΚΕ και οποιαδήποτε άλλη πολιτική οργάνωση συνεργάζονταν μαζί του και από την άλλη να τιμωρήσει αυστηρότατα τις κομμουνιστικές ενέργειες.
   Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
   «Τὸ Κομμουνιστικὸν Κόμμα Ἑλλάδος, τὸ Ἐθνικὸν Ἀπελευθερωτικὸν Μέτωπον (ΕΑΜ) καὶ ἡ Ἐθνικὴ Ἀλληλεγγύη προπαρασκευάσαντα καὶ ἐνεργοῦντα τὴν κατὰ τῆς ἀκεραιότητος τῆς Χώρας προδοτικὴν ἀνταρσίαν διαλύονται.»
   «Ὅστις ἐπιδιώκει τὴν ἐφαρμογὴν ἰδεῶν ἐχουσῶν ὡς ἔκδηλον σκοπὸν τὴν διὰ βιαίων μέσων ἀνατροπὴν τοῦ Πολιτεύματος, τοῦ κρατούντος κοινωνικοῦ συστήματος ἢ τὴν ἀπόσπασιν μέρους ἐκ τοῦ ὅλου τῆς ἐπικρατείας, ἢ ἐνεργεῖ ὑπὲρ τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν προσηλυτισμὸν τιμωρεῖται ἐὰν μὲν εἶναι ἀρχηγὸς ἢ ὁδηγὸς διὰ τῆς ποινῆς τῶν προσκαίρων δεσμῶν, εἰς ἰδίως δὲ βαρείας περιπτώσεις διὰ τῆς ποiνῆς τῶν ἰσοβίων δεσμῶν ἢ τοῦ θανάτου, ἐὰν δὲ εἶναι ἁπλοῦς συστασιώτης διὰ ποινῆς φυλακίσεως, εἰς ἰδίως δὲ βαρείας περιπτώσεις διὰ τῆς ποινῆς τῆς εἱρκτῆς ἢ τῶν προσκαίρων δεσμῶν.»
   «Ἀπαγορεύονται αἱ ἐν ὑπαίθρῳ εἴτε ἐν κλειστῷ χώρῳ συναθροίσεις προσώπων ἐπιδιωκόντων τὴν ἐφαρμογήν τῶν ἐν ἄρθρῳ 2 ἰδεῶν.»

   (Πηγή: Αλιβιζάτος Νίκος Κ.Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974. Όψεις της ελληνικής εμπειρίας, Θεμέλιο, Αθήνα 1983, σελίδες 511-523).

  1. Βικιθήκη
 6. Original: AltSol Company. - Rules: RDA