Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)

 1. Οργανισμός
 2. 2005
 3. Ελληνικές βιβλιοθήκες
  1. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό επίπεδο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους.

   Μέλη του Συνδέσμου είναι όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας (22 Πανεπιστήμια και 14 Τ.Ε.Ι.), η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

   Εξάλλου, στο πλαίσιο των δράσεών του, ο Σ.Ε.Α.Β. συνεργάζεται με φορείς της Ελλάδας και της Κύπρου. Συνεργαζόμενα μέλη του είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και τα 3 Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου.

 4. Επίσημη ιστοσελίδα
 5. Original: AltSol Company. - Rules: RDA