Διεθνές συμπόσιο "Greece in the 1940s : a nation in crisis"

  1. Γεγονός
  2. Συνέδρια σχετικά με την ελληνική ιστορία της δεκαετίας του 1940
  3. 09 Νοεμβρίου 1978
  4. 12 Νοεμβρίου 1978
  5. Washington, D.C.
  6. Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών
  7. Ελληνική
    1. Το Διεθνές Συμπόσιο  "Greece in the 1940s : a nation in crisis" διοργάνωσε η Εταιρεία Νεοελληνικών Μελετών (Modern Greek Studies Association, MGSA) σε συνεργασία με το Center for Mediterranean Studies στην έδρα του The American University, Washington, D.C., μεταξύ 9-12 Νοεμβρίου 1978. Μέρος των εισηγήσεων περιέχεται στο έργο Greece in the 1940s : a nation in crisis - Hanover, New Hampshire: University Press of New England, 1981 (Αγγλική έκδοση) - Η Ελλάδα στη δεκαετία 1940-1950 : ένα έθνος σε κρίση - Αθήνα: Θεμέλιο, 1984. (Ελληνική έκδοση)

  8. Original: AltSol Company. - Rules: RDA