Λάκκα Λελόβου

  1. Περιοχή
  2. Ελληνική
  3. Ελληνικά χωριά
    1. Πρέβεζα (Νομός)
    1. Προκείται για χωριό του Νομού Πρεβέζης που από το 1927 φέρει το όνομα Θεσπρωτικό. 

    1. 258678 ⟶ Lákka
  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA