Σε άνιση μάχη ... - Θεσσαλονίκη: Αυτοεκδόσεις, 2012.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Φαρσακίδης, Γιώργος (1926-)
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 2012