Εμφύλιος : γενική εικόνα - γεγονότα απ' το Μοριά - Καλαμάτα: Αυτοεκδόσεις, 2004.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Καλαμάτα
    1. Αυτοεκδόσεις
  3. 2004