Θωμάς Πεντζόπουλος αντιστράτηγος : έγγραφα από το προσωπικό του αρχείο 1917-1952 - Θεσσαλονίκη: University Studio Press-Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ), 2017.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Σπυριδόπουλος, Αριστοτέλης
  1. Πεντζόπουλος, Θωμάς (1894-1977)
  1. Θεσσαλονίκη
  1. University Studio Press
  2. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
 3. 2017
  1. Πρόλογος Προέδρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Αθανασίου Καραθανάση
   Προλόγισμα Τερέζας Πανταζοπούλου-Βαλαλά
   Εισαγωγή
   Κατάλογος εγγράφων
   Τα έγγραφα
   Φωτογραφικό αρχείο