Δορδανάς, Στράτος Ν. Οι Έλληνες της Στάζι

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)
  2. Καλογρηάς, Βάιος (1974-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2015
 4. Ελληνικά
  1. Μετά 1950
  1. Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας
  2. Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Υπουργείο Κρατικής Ασφαλείας (ΣΤΑΖΙ)
  1. W0361
  1. Η συγγραφή της ανά χείρας μονογραφίας εντάσσεται στο πλαίσιο των παραδοτέων του προγράμματος «ΘΑΛΗΣ: Η Ελλάδα από τον Β΄ Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο. Διεθνείς σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις» και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό ιστοριογραφικό κενό αναφορικά με τους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες στην Ανατολική Γερμανία. 
   Πρόκειται, ασφαλώς, για τη λιγότερο μελετημένη περίπτωση σε σχέση με τις κοινότητες των πολιτικών προσφύγων που μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου διασκορπίστηκαν στις χώρες του ανατολικού συνασπισμού, στις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες. Ίσως, αυτό το μειωμένο ενδιαφέρον για τους Έλληνες της Ανατολικής Γερμανίας οφείλεται στον πολύ μικρό αριθμό όσων τελικά εγκαταστάθηκαν εκεί, τον μικρότερο από κάθε άλλη σοσιαλιστική χώρα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν μειώνει την αξία της ενασχόλησης με το συγκεκριμένο αντικείμενο για έναν επιπρόσθετο λόγο· δεν συνδέεται μόνο άμεσα με την εξέλιξη της ελληνικής παρουσίας στην ανατολικογερμανική ζώνη, που αμέσως μετά το τέλος του πολέμου πέρασε στον σοβιετικό στρατιωτικό και πολιτικό έλεγχο, αλλά και με τους όρους κάτω από τους οποίους «παλαιές» και «νέες» εγκαταστάσεις περιλήφθηκαν στην κοινωνική-οικονομική πρακτική ενός αρτισύστατου πολιτικού συστήματος, αντιμετώπισαν τις ραγδαίες μεταβολές και αντιμετωπίστηκαν με συγκεκριμένα εργαλεία πειθαναγκασμού από το ανατολικογερμανικό καθεστώς, μετά τη συγκρότηση ξεχωριστού κράτος στα τέλη του 1949.

   (Από τον πρόλογο του έργου)

  1. Πλήρη πρόσβαση στο έργο από τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Παιδείας
 5. Original: . - Rules: RDA