Ελλάδα. Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ). Υπηρεσία Διπλωματικού & Ιστορικού Αρχείου (ΥΔΙΑ)

 1. Οργανισμός
 2. Αθήνα
 3. Αρχειακές υπηρεσίες
  1. Ελλάδα. Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ)
  1. Τομαή - Κωνσταντοπούλου, Φωτεινή (1953-)
  1. H Yπηρεσία Διπλωματικού & Iστορικού Aρχείου (Υ.Δ.Ι.Α.) του Yπουργείου των Eξωτερικών (Y Π. E Ξ.) συνιστά, βάσει του άρθρου 19 του Oργανισμού του Yπουργείου (N. 3566/2007), την Υπηρεσία στην οποία ανήκει η ευθύνη φύλαξης, συντήρησης, ταξινόμησης και αξιοποίησης των γραπτών, οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών Αρχείων του YΠ.EΞ., τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας, όσο και των Αρχών του Eξωτερικού (Πρεσβείες, Προξενεία, Mόνιμες Aντιπροσωπείες, Γραφεία Συνδέσμων). Στην ευθύνη της Y.Δ.I.A. ανήκουν επίσης το Κινηματογραφικό Αρχείο και τα υπαγόμενα σε αυτό τμήματα (Φωτογραφικό Αρχείο - Εργαστήριο Ψηφιοποίησης), καθώς και η Βιβλιοθήκη του YΠ.EΞ. Όπως σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης, η Yπηρεσία υπάγεται διοικητικά απευθείας στον Yπουργό των Eξωτερικών.

   Από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΞ
  1. 393871 ⟶ Ελλάς. Υπουργείο Εξωτερικών -- Αρχεία
 4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA