Το μακεδονικόν ζήτημα και η σοβιετική πολιτική - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ), 1954.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Νάλτσας Χριστόφορος Α. (1896-1980)
    1. Θεσσαλονίκη
    1. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (ΕΜΣ)
  3. 1954