Τρίλοφος Νεστόριου

  1. Περιοχή
  2. Ελληνική
  3. Ελληνικά χωριά
    1. Καστοριά (Νομός)
    1. Ο Τρίλοφος είναι χωριό του Δήμου Νεστορίου του Νομού Καστοριάς. Παλιά ονομάζονταν Σλίμνιτσα.

    1. 734015 ⟶ Trílofo
  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA