Προσωρινώς διαμένοντες__ : Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας (1948-1982) - 1η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2010.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Μαραντζίδης, Νίκος Α. (1966-)
 3. 1η έκδοση
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 4. 2010
  1. Πρόλογος - Πρόλογος του συγγραφέα - Μέρος Πρώτο: Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες - Μέρος ∆εύτερο: ∆ιαφυγή, άφιξη κι εγκατάσταση στη «Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας» - Μέρος Τρίτο: Πολιτικές ένταξης των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στη «Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας» - Μέρος Τέταρτο: Στρατηγικές επιβίωσης µιας προσωρινής διαµονής  - Παράρτηµα: Ανθολόγιο Τεκµηρίων - Βιβλιογραφία - Ευρετήριο όρων - Ευρετήριο ονοµάτων - Ευρετήριο τοπωνυµίων