Τα απόπαιδα - Αθήνα: Εξάντας, 1999.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. Λατίφη-Τέντα, Κατίνα
  1. Αθήνα
  1. Εξάντας
 3. 1999