Ο ΕΛΑΣ και η εξουσία - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2000.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Φαράκος, Γρηγόρης Κ. (1923-2007)
    1. Αθήνα
    1. Ελληνικά Γράμματα
  3. 2000