Αυτοί που ντρόπιασαν το θάνατο - Αθήνα: Εκδόσεις Γιαννίκος, 1996.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. Σκούρτης, Σταμάτης
  1. Αθήνα
  1. Εκδόσεις Γιαννίκος
 3. 1996