Σκούρτης, Σταμάτης. Αυτοί που ντρόπιασαν το θάνατο

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σκούρτης, Σταμάτης
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1996
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μέχρι 12/1949
  1. Πολιτικοί κρατούμενοι
  1. W0485
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA