Η εθνική δράσις της αστυνομίας πόλεων : κατά την εποποιϊαν του 1940-41, την κατοχήν, το κίνημα του Δεκεμβρίου 1944 και τον συμμοριακόν αγώνα - Ακριβές αντίγραφο της εκδόσεως του 1948. - Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 2012.

  1. Έκδοση
    1. Πετρόπουλος, Κ.
  2. Ακριβές αντίγραφο της εκδόσεως του 1948
    1. Αθήνα
    1. Ελεύθερη Σκέψις
  3. 2012