Η Μάνη στον πόλεμο : κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος - Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), 2010.

  1. Έκδοση
  2. Ψηφιοποιημένο βιβλίο
    1. Καρακατσιάνης, Ιωάννης Δ
    1. Αθήνα
    1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
  3. 2010