Στερεά Ελλάδα, Ανατολική

  1. Περιοχή
  2. Ελληνικά
  3. Ελληνικές γεωγραφικές περιοχές
    1. Στερεά Ελλάδα
    1. 11082 ⟶ Στερεά Ελλάς, Ανατολική
  4. Original: AltSol Company - Rules: RDA