Ιστορία

 1. Έννοια
 2. Ελληνική
 3. LC: Subdivision |a History |i under names of countries, cities, etc., and individual corporate bodies, uniform titles of sacred works, classes of persons, ethnic groups, and topical headings
  1. Με τον όρο Ιστορία εννοείται η συστηματική μελέτη του παρελθόντος εστιασμένη κυρίως στην ανθρώπινη, δραστηριότητα έως την παρούσα εποχή. Η ιστορία μελετά κυρίως γραπτές πηγές που μας δίνουν πληροφορίες για το παρελθόν ενώ ως προϊστορία αναφέρεται η εποχή για την οποία δεν έχουμε γραπτές πηγές ή που αυτές δεν μας είναι κατανοητές. Η μελέτη των γεγονότων περιλαμβάνει την καταγραφή τους, αλλά και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτά, όπως και τους γενικούς νόμους της ιστορικής εξέλιξης ⟶ Wikipedia (30/12/2015)
  1. sh85061212 ⟶ History
  1. au.1024 ⟶ Ιστορία
  1. Q309 ⟶ Ιστορία
 4. D (General)
 5. 900
 6. Original: AltSol Company - Rules: RDA
  1. Ιστορία -- Ελλάδα
  2. Ελλάδα -- Ιστορία
  3. Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949 -- Πολιτικοί πρόσφυγες
  4. Αλμυρός -- Ιστορία -- 1940-1949 -- Προσωπικές αφηγήσεις
  5. Μουσουλμάνοι -- Ελλάδα -- Θράκη -- Ιστορία -- 20 αιώνας
  6. Ελλάδα -- Ιστορία -- Εμφύλιος πόλεμος, 1945-1949 -- Βιβλιογραφία