Η δεκαετία 1940-1950 : πόλεμος εναντίον των εισβολέων Ιταλών και Γερμανών 1940-1941 : πόλεμος εις την Βόρειο Αφρική με την VIIIη Βρεταννική στρατιά 1942-43 : απελευθέρωση, κίνημα του Δεκεμβρίου 1944 - συμφωνία της Βάρκιζας - και αι μετέπειτα εξελίξεις μέχρι σήμερα - Αθήνα: Αυτοεκδόσεις, 1981.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Κατσώτας, Παυσανίας (1896-1991)
  1. Αθήνα
  1. Αυτοεκδόσεις
 3. 1981
  1. Σχολή Ευελπίδων. Ανθ/γός τον Οκτώβριο του 1918 - Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος - Μάιος του 1919. Σφάλματα και παραλείψεις με συνέπειαν την μικρασιατική καταστροφήν - Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 1939-45 - Αγ. Τερζάκη αποσπάσματα τινά από το σύγγραμμά του "Έλλην εποποιία 1940-41". - Ο Κατσώτας από 18-12-40 μέχρι 13-2-41 - Από 14 Φεβρουαρίου 1941 - Προτάσεις Αντ/ρχου Κατσώτα διοικητού 39ου ευζώνων και υποτομέως Χόρμοβας - Παρατηρήσεις δια παραλείψεις και σφάλματα γενικού στρατηγείου και μεγάλων μονάδων - Τα τρία μικτά αποσπάσματα εξ όλων των όπλων τα οποία διωκήσα κατά τον πόλεμον 1940-1941 - Κατοχή - Αφρική - Η Iη ελληνική ταξιαρχία εις την δυτικήν έρημον υπό VIIIην στρατιάν εις το κέντρον του μετώπου από 9ης Σεπτεμβρίου 1942 - Η ταξιαρχία στο Κάμπριτ του Σουέζ και εκείθεν στην περιοχή Τριπόλεως του Λίβανου - Περίοδος από 1945 μέχρι των εκλογών 31ης Μαρτίου 1946 - 1949 18ην Ιανουαρίου - Εις το τέλος Ιουνίου 1949 - Δια τον αγώνα του 1949 υπό ΑΣΔΣΕ - Το στρατιωτικόν κίνημα της 21ης Απριλίου 1967.