Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Κομματική Οργάνωση Θεσσαλονίκης

  1. Οργανισμός
  2. Θεσσαλονίκη
  3. Κομματικά όργανα Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ)
    1. Μαζική Λαϊκή Αυτοάμυνα (ΜΛΑ)
    2. Στενή Αυτοάμυνα Οργάνωσης Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ) Θεσσαλονίκης
    1. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA