Έρανος "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων" υπό την Υψηλήν προστασίαν της Α.Μ. του Βασιλέως "Οι Φίλοι του Χωριού" : απολογισμός δωδεκαετίας 1950-1961 - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, [1961].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. "Ανταρτόπληκτοι" του εμφυλίου πολέμου
  1. Οι Φίλοι του Χωριού
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. [1961]