Νιγρίτα

  1. Περιοχή
  2. Ελληνική
  3. Ελληνικές κωμοπόλεις
    1. Σέρρες (Νομός)
    1. Η Νιγρίτα είναι κωμόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στην Μακεδονία και πρωτεύουσα του Καλλικρατικού Δήμου Βισαλτίας

      Για την προέλευση του ονόματος υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Σε παλαιά κείμενα η Νιγρίτα αναφέρεται ως Ιγρίτα και ως Νεγρίτα. Είναι προφανές ότι το σημερινό όνομα της Νιγρίτας προέκυψε από την Ιγρίτα, σύμφωνα με το σχήμα: την Ιγρίτα > τη Νιγρίτα > Νιγρίτα. Κατά ανάλογο σχήμα πρέπει η αφετηρία του ονόματος Νεγρίτα να ήταν η Εγρίτα, πλην όμως αυτό δεν επικράτησε. Οι αφετηρίες του ονόματος Ιγρίτα και Εγρίτα οδηγούν στις ταυτόσημες τουρκικές λέξεις, eğri, iğri που σημαίνουν μεταξύ άλλων επικλινής (αγγλ.slope), πλάγιος (αγγλ.oblique). Η θέση της Νιγρίτας, χωρίς την Σούρπα,στους πρόποδες του βουνού δικαιολογεί το συσχετισμό. Οι λ.-de,-da,-ta,-te ως δεύτερα συνθετικά στην τούρκικη γλώσσα μπαίνουν στην θέση προθέσεων που προσδιορίζουν τόπο, εις, επί, παρά, μέσα, κλπ. Κατά συνέπεια τα egri-ta ή igri-ta σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνουν στον επικλινή τόπο.

      Wikipedia
    1. 309425 ⟶ Νιγρίτα (Σέρρες)
    1. Q2272672 ⟶ Πατήστε εδώ
    1. 734924 ⟶ Πατήστε εδώ
    1. 145593157 (Geographic) ⟶ Nigrita (Greece)
  4. Original: AltSol Company. - Rules: RDA