Μόσχος, Βασίλης Αθ. Η πολιτική δραστηριότητα των λογοτεχνών στη δεκαετία 1940-1950

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Μόσχος, Βασίλης Αθ.
 2. Ακαδημαϊκά έργα
 3. 2018
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  1. W0604
  1. Ως τα σήμερα κατατέθηκαν αξιόλογες μελέτες με αντικείμενο την αποτύπωση της περιόδου 1940-1950 στο λογοτεχνικό έργο, την επίδραση της στις θεματικές επιλογές και τα τεχνοτροπικά γνωρίσματα, τη σύζευξη της συνολικά με το λογοτεχνικό προϊόν. Ως προς τη συμμετοχή των λογοτεχνών στα γεγονότα υπήρξαν μόνο αφιερώματα, κατάλογοι με όσους εντάχθηκαν στα εαμικά σχήματα και στον Δ.Σ.Ε., καταγραφές των διώξεων, μονογραφίες για αστούς λογοτέχνες, προφορικές μαρτυρίες και βιωματικές-βιογραφικές αναφορές. Η παρούσα έρευνα στοχεύει σε μια πληρέστερη προσέγγιση της κατά το εξεταζόμενο διάστημα πολιτικής δραστηριότητας των λογοτεχνών, των γνωρισμάτων της και των παραγόντων διαμόρφωσής της. Κύριο εργαλείο αποτελεί η επεξεργασία και η σύνθεση όσων στοιχείων εντοπίστηκαν σε σχετικά αρχεία, στον τύπο της εποχής και σε μια δευτερογενή βιβλιογραφία.Παράγεται ένα κείμενο σε ένα βαθμό κατατοπιστικό, ως προς τη δραστηριότητα των λογοτεχνών, τη σχέση της με το σύγχρονό της κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον, τη λογοτεχνική ιδιότητα και την προσωπικότητα κάθε λογοτέχνη. Το υλικό είναι συνάμα αξιοποιήσιμο στη σύγκριση της πολιτικής λειτουργίας των λογοτεχνών με αυτή της υπόλοιπης κοινωνίας, σε μια ακόμη σύγκριση μεταξύ της στάσης κάποιου λογοτέχνη, όπως εκδηλώνεται στο δημόσιο βίο του και όπως αποτυπώνεται στο λογοτεχνικό του έργο, στη συνολικότερη εν γένει κατανόηση της τότε εποχής και στην ιστορική-μεθοδολογική προσέγγισή της.

  1. On line πρόσβαση στο έργο
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA