Δορδανάς, Στράτος Ν. Οι ζωές των άλλων. Η Στάζι και οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Ανατολική Γερμανία (1949-1989)

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Δορδανάς, Στράτος Ν. (1968-)
  2. Καλογρηάς, Βάιος (1974-)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 2020
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας
  1. Πολιτικοί πρόσφυγες
  1. Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Υπουργείο Κρατικής Ασφαλείας (ΣΤΑΖΙ)
  1. W0641
  1. Το βι­βλίο αυτό έρ­χε­ται να κα­λύ­ψει ένα ση­μα­ντι­κό ιστο­ρι­ο­γρα­φι­κό κε­νό ανα­φο­ρι­κά με τους Έλ­λη­νες πο­λι­τι­κούς πρό­σφυ­γες στην Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία. Δεν πρό­κει­ται, ωστό­σο, για μια ακό­μη γε­νι­κή με­λέ­τη για την πο­λι­τι­κή προ­σφυ­γιά στην υπε­ρο­ρία με­τά το τέ­λος του Εμ­φυ­λίου Πο­λέ­μου, κα­θώς εστι­ά­ζει πε­ρισ­σό­τε­ρο στη δι­α­κρί­βω­ση των όρων υπό τους οποί­ους η συ­γκε­κρι­μέ­νη ευά­ριθ­μη κοι­νό­τη­τα των πο­λι­τι­κών προ­σφύ­γων πε­ρι­λή­φθη­κε στις πρα­κτι­κές ενός αρ­τι­σύ­στα­του πο­λι­τι­κού συ­στή­μα­τος και αντι­με­τω­πί­στη­κε με συ­γκε­κρι­μέ­να ερ­γα­λεία πει­θα­να­γκα­σμού από το ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νι­κό κα­θε­στώς.

   Οι «Έλ­λη­νες της Στά­ζι», δη­λα­δή όσοι στρα­το­λο­γή­θη­καν από την ανα­το­λι­κο­γερ­μα­νι­κή Κρα­τι­κή Ασφά­λεια ως ση­μα­ντι­κοί πρά­κτο­ρες ή απλοί πλη­ρο­φο­ρι­ο­δό­τες από τις αρ­χές της δε­κα­ε­τί­ας του ’50 έως και την πτώ­ση του Τεί­χους το 1989, συ­γκρο­τούν το δεύ­τε­ρο μέ­ρος του βι­βλίου. Επρό­κει­το κυ­ρί­ως για παι­διά και νέ­ους αλ­λά και για με­ρι­κές δε­κά­δες μέ­λη του ΚΚΕ, που πα­γι­δεύ­τη­καν στα πλο­κά­μια της Στά­ζι. Μέ­σα από τη με­λέ­τη εξα­το­μι­κευ­μέ­νων πε­ρι­πτώ­σε­ων επι­χει­ρεί­ται η κα­τα­νό­η­ση της δο­μής και λει­τουρ­γί­ας ενός ολο­κλη­ρω­τι­κού μη­χα­νι­σμού ελέγ­χου και πει­θάρ­χη­σης της κοι­νω­νί­ας, που απο­στο­λή του ήταν η μα­κρο­η­μέ­ρευ­ση του κομ­μου­νι­στι­κού κα­θε­στώ­τος της Γερ­μα­νι­κής Λα­ο­κρα­τι­κής Δη­μο­κρα­τί­ας, της «βι­τρί­νας» του ανα­το­λι­κού συ­να­σπι­σμού.

   Εκδόσεις Επίκεντρο
 5. Original: AltSol Company - Rules: RDA