Χόνδρος, Ιωάννης Λ. Greece and the German occupation

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Χόνδρος, Ιωάννης Λ.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1993
 4. Αγγλικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 09/1944
  1. Γερμανική κατοχή
  1. W0042/02
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο περιέχεται ως κεφάλαιο στο συλλογικό έργο «The Greek civil war, 1943-1950 : studies of polarization. - London : Routledge , 1993». Σε ελληνική μετάφραση περιέχεται στην έκδοση "Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, 1943-1950 : μελέτες για την πόλωση. - Αθήνα: Φιλίστωρ, 1997" με τίτλο "Η Ελλάδα και η γερμανική Κατοχή"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. The Greek civil war, 1943-1950 : studies of polarization