Ιατρίδης, Γιάννης Ο. Britain, the United States, and Greece, 1945-9

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Ιατρίδης, Γιάννης Ο.
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 1993
 4. Αγγλικά
  1. Από 03/1945 - Μέχρι 12/1949
  1. Αμερικανική εμπλοκή
  2. Βρετανική εμπλοκή
  3. Διεθνείς διαστάσεις
  1. W0042/08
  1. Σημείωση:
   Το παρόν έργο περιέχεται ως κεφάλαιο στο συλλογικό έργο «The Greek civil war, 1943-1950 : studies of polarization. - London : Routledge , 1993». Σε ελληνική μετάφραση περιέχεται στην έκδοση "Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος, 1943-1950 : μελέτες για την πόλωση. - Αθήνα: Φιλίστωρ, 1997" με τίτλο "Η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα, 1945-9"

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. The Greek civil war, 1943-1950 : studies of polarization