Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ. Ο ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Μιχαηλίδης, Ιάκωβος Δ.
  2. Κατσάνος, Κωνσταντίνος
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 04/1946 - Μετά 1950
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. W0043/04
  1. Το παρόν έργο αποτελεί μέρος του συλλογικού έργου "Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία" που εκδόθηκε το 2008 από το «Βιβλιοπωλείον της Εστίας».

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Η εποχή της σύγχυσης