Χατζηαναστασίου, Τάσος. Η βουλγαρική ιστοριογραφία για τη δεκαετία 1940-1950

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Χατζηαναστασίου, Τάσος (1965-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μετά 1950
  1. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  1. W0043/05
  1. Το παρόν έργο αποτελεί μέρος του συλλογικού έργου "Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία" που εκδόθηκε το 2008 από το «Βιβλιοπωλείον της Εστίας».

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Η εποχή της σύγχυσης