Βαρών-Βασάρ, Οντέτ. Η γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων (1943-1944) και η αποτύπωσή της : μαρτυρίες, λογοτεχνία και ιστοριογραφία

 1. Έργο (εξαρτημένο μέρος έργου)
  1. Βαρών-Βασάρ, Οντέτ (1957-)
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2008
 4. Ελληνικά
  1. Από 1943 - Μέχρι 09/1944
  1. Εβραϊκή κοινότητα
  2. Ιστοριογραφικές διαστάσεις
  3. Λογοτεχνικές διαστάσεις
  4. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0043/09
  1. Το παρόν έργο αποτελεί μέρος του συλλογικού έργου "Η εποχή της σύγχυσης : η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία" που εκδόθηκε το 2008 από το «Βιβλιοπωλείον της Εστίας».

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Η εποχή της σύγχυσης