Τσακαλώτος, Θρασύβουλος Ι. 40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος

 1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Τσακαλώτος, Θρασύβουλος Ι. (1897-1989)
 2. Βιβλιογραφικά έργα [προσώπων]
 3. 1960
 4. Ελληνικά
  1. Πριν 1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Στρατιωτικές διαστάσεις
  2. Προσωπικές μαρτυρίες
  1. W0068
  1. Η ταπεινή αυτή προσπάθεια δεν έχει απαιτήσεις, σπουδαίας συγγραφής, γιατί είμαι ξένος προς την τόσο ζηλευτή επαγγελματική αυτή ικανότητα. Επιδιώκω απλώς να τοποθετήσω τας αναμνήσεις γεγονότων, που λόγω της εθνικής φύσεώς των με έρριψαν πολλές φορές σε αγωνιώδη προσπάθεια, η οποία τελικώς υπήρξεν επιτυχής και ως τοιαύτη χρήσιμος τόσον δια την αληθινήν ιστορίαν όσον και δια κάποια προετοιμασίαν εκείνων, οι οποίοι ακολουθούν τον επαγγελματικόν προσανατολισμόν που και εγώ ηκολούθησα από μικρός. Λευκή και κατακάθαρη θάνε η εξιστόρησι των πραγματικών περιστατικών, διότι δεν έχω καμμίαν άλλην επιδίωξη παρά μόνον να παρουσιάσω ολόκληρον την αλήθειαν με την πεποίθησιν ότι κατ' αυτόν τον τρόπον προσφέρω και μία καλή στο Έθνος υπηρεσίαν, δηλαδή υποβοηθώ τον ιστορικόν του μέλλοντος να μη παραπλανηθή, αν θελήση να ιστορήση ολόκληρον την πράγματι σωστικήν και παραγωγικήν αλήθειαν. [...] (Από τον πρόλογος της έκδοσης)

   Βιβλιοπωλείο Πολιτεία
 5. Original: . - Rules: RDA