Χωρίς ανάμειξη στον εμφύλιο

  1. Έννοια
  2. Πολιτική υποστήριξη (περίοδος εμφυλίου)
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Ανάμειξη με εμφύλιο" εντάσσονται πρόσωπα, έλληνες και αλλοδαποί, ενήλικες ή ανήλικοι, που κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 1945-1949,  δεν συμμετείχαν στην εμφύλια σύγκρουση στο πλευρό κάποιας εκ των δύο πολιτικών παρατάξεων. Η μη ανάμειξη μπορεί να οφείλεται σε πολιτικούς, κοινωνικούς και ιδεολογικούς λόγους, σε απουσία των προσώπων από την Ελλάδα τη περίοδο του εμφυλίου, κλπ.

  4. Original: AltSol Company - Rules: RDA