Εθνικόφρονες δικαστικοί και δικηγόροι

  1. Έννοια
  2. Ιδιότητες εμπλεκόμενων με Εθνικοφροσύνη
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία της οντότητας "Ιδιότητες σχετιζόμενων με Εθνικοφροσύνη" εντάσσονται πρόσωπα που σχετίστηκαν με τις Εθνικόφρονες δυνάμεις κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Τα πρόσωπα αυτά ήταν δικαστικοί και δικηγόροι που υποστήριζαν τις δυνάμεις της Εθνικοφροσύνης.

  4. Original: . - Rules: RDA