Σοσιαλιστικά κράτη και ΚΚΕ στον Εμφύλιο - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2012.

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. Αλβανική εμπλοκή
  2. Γιουγκοσλαβική εμπλοκή
  3. Σοβιετική εμπλοκή
  4. Βουλγαρική εμπλοκή
  5. Μακεδονικό ζήτημα
  6. Αρχειακές πηγές
  1. Κόντης, Βασίλειος
  1. Θεσσαλονίκη
  1. Επίκεντρο
 3. 2012
  1. Περιεχόμενα:
   Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
   Κεφάλαιο 2: Η πολιτική και οικονομική κατάσταση το 1945
   Κεφάλαιο 3: Οι προκλήσεις των Βορείων γειτόνων και το Μακεδονικό Ζήτημα
   Κεφάλαιο 4: Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις
   Κεφάλαιο 5: Το ΚΚΕ και η έναρξη του εμφυλίου πολέμου
   Κεφάλαιο 6: Οι διεθνείς συγκυρίες
   Κεφάλαιο 7: Η εντατικοποίηση του αγώνα
   Κεφάλαιο 8: Εφοδιασμός από τις Λαϊκές Δημοκρατίες
   Κεφάλαιο 9: Η αρχή του τέλους
   Συμπεράσματα - Παράρτημα - Έγγραφα - Βιβλιογραφία