Κόντης, Βασίλειος

  1. Πρόσωπο
  2. Θεσσαλονίκη
  3. Έλληνας
    1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
    1. Ελληνική Ιστορική Εταιρεία
    1. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)