Στράτευση στον Εθνικό Στρατό

  1. Έννοια
  2. Προσωπική πορεία εμπλεκόμενων με Αριστερά
  3. Ελληνικά
    1. Σε αυτή την υποκατηγορία του πεδίου "Προσωπική πορεία σχετιζομένων με Αριστερά " εντάσσονται πρόσωπα που υποστήριζαν την Αριστερά την περίοδο της έναρξης του ελληνικού εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Τα πρόσωπα αυτά στρατεύθηκαν αναγκαστικά από τις Εθνικόφρονες δυνάμεις και συμμετείχαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή βρέθηκαν ως στρατεύσιμοι σε φυλακές και εξορίες του Εθνικού Στρατού ή και τα δύο.

  4. Original: . - Rules: RDA