Ένα γράμμα προς τον απόδημον Έλληνα - Αθήνα: Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως», 1949.

  1. Έκδοση
    1. Εθνικόφρονα προπαγανδιστικά φυλλάδια εμφυλίου
    1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
    1. Αθήνα
    1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  2. 1949