Απολογισμός της πρώτης πενταετίας - Αθήνα: Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως», 1954.

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
    1. Αθήνα
    1. Σύλλογος «Το Ελληνικόν Φως»
  3. 1954