Έρανος "Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων" υπό την υψηλήν προστασίαν της ΑΜ του Βασιλέως : απολογισμός του έργου δεκαετίας - Χωρίς τόπο: Χωρίς όνομα, [1960].

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
  1. "Ανταρτόπληκτοι" του εμφυλίου πολέμου
  1. Πρόνοια Συμμοριοπλήκτων
  1. Χωρίς τόπο
  1. Χωρίς όνομα
 3. [1960]