Καγγελάρη, Δηώ. Η θεατρική σκηνή 1940 -1949 : στροφή στην πραγματικότητα

 1. Έργο (ανεξάρτητο μέρος έργου)
  1. Καγγελάρη, Δηώ
 2. Συμβολές [σε συλλογικά έργα]
 3. 2003
 4. Ελληνικά
  1. Από 10/1940 - Μέχρι 12/1949
  1. Θεατρικές διαστάσεις
  1. W0376/08
  1. Η συμβολή αυτή περιέχεται στον 8ο τόμο του συλλογικού έργου «Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 : η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949» στις σελίδες 293-302.

 5. Original: . - Rules: RDA
  1. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης (1932-) [Επιμελητής]. Ιστορία του νέου Ελληνισμού, 1770-2000 : η εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949